Nowa wersja RaksSQL (2017.1.16.1046)

2017-10-10
New

Informujemy, że 10.10.2017 r. opublikowana została nowa wersja systemu RAKSSQL o numerze 2017.1.16.1046. 

RAKSSQL 2017.1.16.1046 (Data publikacji: 10.10.2017)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie] Umożliwienie wykazywania numerów wpisów na wydruku "KPiR" z oznaczeniem miesiąca,
którego ten wpis dotyczy
Na wydruku oraz na podglądzie danych "KPiR" dodano możliwość zaprezentowania kolejnych numerów wpisów do
"KPiR" z oznaczeniem (rozróżnieniem) miesiąca, którego dany wpis dotyczy (np. w czerwcu numery wpisów będą
prezentowane tak: 1/06, 2/06, 3/06, w lipcu tak: 1/07, 2/07, 3/07, itd.).
W oknie parametrów wydruku i w oknie parametrów podglądu danych "KPiR" dodano parametr (checkbox) w grupie
"Opcje" o nazwie "Unikalna numeracja miesięczna". Po zaznaczeniu tego parametru na wydruku oraz na podglądzie
danych "KPiR" w kolumnie "Lp." prezentowane są kolejne numery wpisów, przeniesione z dokumentów księgowych, ale
z dodatkową informacją o miesiącu księgowania (np. 1/06, 2/06, 1/07, 2/07).
[Poprawka] Poprawienie mechanizmu zarządzania blokadami rozrachunków
Poprawiono działanie blokowania rozliczania rozrachunków rozliczanych bądź modyfikowanych w tym samym czasie
przez innych użytkowników.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowej wartości danych stałych obowiązującej w 2017 r.
Wprowadzono wartość wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętego do obliczenia
świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2017 r. w wysokości 100%.
[Usprawnienie] Dodanie możliwości naliczenia dla pojedynczej osoby wyższej stawki PDOF
Dodano do schematu składników wynagrodzenia, do grupy PDOF nowy składnik o nazwie "PDOF_WYZSZA_STAWKA".
Użycie tego składnika powoduje naliczanie na realizacji wyższej stawki podatku dochodowego, niezależnie od
przychodów wynikających z realizacji danego pracownika. Wyższa stawka podatku pobierana jest z danych stałych, z
drugiego progu podatkowego. Składnik jest dostępny także dla umowy cywilnoprawnej.
[Poprawka] Poprawienie błędu w działaniu funkcjonalności RCP
Poprawiono błąd w działaniu funkcjonalności RCP w zakresie importu pliku.
[Poprawka] Poprawienie eksportu danych do "Płatnika" w miesiącu z obowiązującymi kilkoma kodami
ubezpieczeń społecznych
Poprawiono eksport danych pracownika do "Płatnika" w miesiącu z obowiązującymi kilkoma kodami ubezpieczeń
społecznych.
[Poprawka] Poprawienie eksportu do "Płatnika" ciągłego zwolnienia lekarskiego wprowadzonego w
dwóch następujących po sobie zdarzeniach chorobowych
Poprawiono eksport do "Płatnika" ciągłego zwolnienia lekarskiego wprowadzonego w dwóch następujących po sobie
zdarzeniach chorobowych.
[Poprawka] Poprawienie wykazywania zasiłku chorobowego w deklaracji RSA w przypadku braku prawa
do wypłaty zasiłków
Poprawiono wykazywanie zasiłku chorobowego w deklaracji RSA (chodzi o niewypełnianie liczby dni zasiłku przy braku
prawa do wypłaty zasiłków).

SPRZEDAŻ

[Poprawka] Poprawienie błędu w działaniu "Generatora Zamówień" polegający na nieuwzględnianiu
ograniczeń dostępnych kodów dokumentów
Poprawiono błąd w działaniu "Generatora Zamówień" polegający na nieuwzględnianiu ograniczeń dostępnych kodów
dokumentów.
[Poprawka] Poprawienie błędu występującego przy zbiorczej edycji kontrahentów (przy próbie zmiany
akwizytora)
Poprawiono błąd występujący przy zbiorczej edycji kontrahentów (przy próbie zmiany akwizytora).
[Poprawka] Poprawienie działania "Generatora zamówień" w przypadku, gdy zamówienie zmniejsza stan
magazynu poniżej minimum
Poprawiono działanie "Generatora zamówień" w przypadku, gdy zamówienie zmniejsza stan magazynu poniżej
minimum.
[Poprawka] Poprawienie działania operacji usuwania kolejnej korekty sprzedaży
Poprawiono działanie operacji usuwania kolejnej korekty sprzedaży w sytuacji, gdy w korygowanym cyklu występuje
faktura bez pozycji.
[Poprawka] Poprawienie wykazywania numeru NIP sprzedawcy i nabywcy z dwuliterowym kodem kraju na
wydruku korekty faktury WDT
Poprawiono wykazywanie numeru NIP sprzedawcy i nabywcy z dwuliterowym kodem kraju na wydruku korekty faktury
WDT.

ŚRODKI TRWAŁE

[Poprawka] Poprawienie błędu w zestawieniu "Ewidencja środków trwałych wg. grup" (nowy GR)
Poprawiono błąd w zestawieniu "Ewidencja środków trwałych wg. grup" (nowy GR).
[Poprawka] Poprawienie działanie okna rozliczania kosztów eksploatacji pojazdu w przypadku roku
obrotowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym
Poprawiono działanie okna rozliczania kosztów eksploatacji pojazdu w przypadku roku obrotowego niepokrywającego
się z rokiem kalendarzowym. Jeżeli zalogowany rok obejmuje więcej niż jeden rok kalendarzowy, w oknie pojawia się z
przodu kolumna "ROK" i prezentowane są wszystkie miesiące obejmujące zalogowany rok.
[Poprawka] Poprawienie wydruku dokumentów "OT"
Poprawiono działanie wydruku dokumentów "OT" w zakresie wydruku kilku środków trwałych, dla których ustalono
różne metody amortyzacji.
[Poprawka] Poprawienie działania zestawienia "Ewidencja majątku"
Poprawiono działanie zestawienia "Ewidencja majątku" w zakresie wykazywania elementów majątku będących na
stanie w roku, wybranym w parametrach zestawienia. Dodano w oknie parametrów nowy parametr "Pokazuj tylko
elementy będące na stanie".
[Poprawka] Poprawienie działania zestawienia "Lista środków według grup"
Poprawiono działanie zestawienia "Lista środków według grup" w zakresie prezentowania informacji tylko z roku
wybranego w parametrach zestawienia. Zestawienie nie uwzględnia wydarzeń, które odbyły się w kolejnych latach,
czyli pokazuje stan środka po ostatnim wydarzeniu w wybranym roku.
[Poprawka] Poprawienie wykazywania kwoty dotychczasowego umorzenia na zestawieniu "Lista środków
trwałych"
Poprawiono wykazywanie kwoty dotychczasowego umorzenia na zestawieniu "Lista środków trwałych".
[Poprawka] Zmiana działania ograniczenia wysokości wartości odpisu jednorazowego w oknie środka
trwałego
Zmieniono działanie ograniczenia maksymalnej wysokości wartości odpisu jednorazowego w oknie środka trwałego z
30% wartości zaktualizowanej środka trwałego na 100% wartości zaktualizowanej środka trwałego. Dzięki temu
możliwe jest m. in. wprowadzenie kwoty jednorazowych odpisów amortyzacyjnych liczonych od wartości początkowej
nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT w ramach tzw. pomocy de minimis.

RAPORTY

[Usprawnienie] Dodanie w "Generatorze Raportów" pola "KONTRAHENT_POCZTA" na wydruki związane z
ewidencją VAT
Dodano w "Generatorze Raportów" pole " KONTRAHENT_POCZTA" do zestawu danych wydruków:
- "Rejestr VAT Sprzedaży" - "Rejestr sprzedaży - ewidencja VAT sprzedaży"
- "Rejestr VAT zakupów" (wszystkie raporty)
W razie użycia pola "KONTRAHENT_POCZTA" w zestawieniach, trzeba mieć na uwadze, że dane do niego będą
naczytywane z kartoteki kontrahentów, a nie pobierane wprost z dokumentu księgowego (pola "Poczta" w dokumencie
księgowym nie ma).
[Poprawka] Poprawienie błędu braku możliwości wyboru dokumentu "Szansy sprzedaży" w parametrach
zestawienia
Poprawiono błąd braku możliwości wyboru dokumentu "Szansy sprzedaży" w parametrach zestawienia. 

CRM

[Poprawka] Poprawienie działania uprawnienia do modyfikacji i usuwania terminarzy innych pracowników
Poprawiono działanie uprawnienia do modyfikacji i usuwania terminarzy innych pracowników.

WSPÓLNE

[Nowa cecha] Uaktualnienie słownika banków dostępnego w systemie "RaksSQL"
Uaktualniono słownik banków dostępny w systemie "RaksSQL".
[Poprawka] Poprawienie działania wyszukiwarki kontrahentów w bazie GUS i VAT w związku z
parametrami ustawień połączenia internetowego
Poprawiono działanie wyszukiwarki kontrahentów w bazie GUS i VAT w związku z parametrami ustawień połączenia internetowego.

 

Nowa wersja RaksSQL (2017.1.15.1045)

2017-09-27
New

Informujemy, że 27.09.2017 r. opublikowana została nowa wersja systemu RAKSSQL o numerze 2017.1.15.1045. 

RAKSSQL 2017.1.15.1045 (Data publikacji: 27.09.2017)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka] Poprawienie działania mechanizmu weryfikującego sumę procentowych udziałów
poszczególnych udziałowców
Poprawiono działanie mechanizmu weryfikującego sumę procentowych udziałów poszczególnych udziałowców.
[Poprawka] Poprawienie działania parametru ostrzegania o niezgodność rozrachunków i księgowań
Poprawiono działanie parametru ostrzegania o niezgodności rozrachunków i księgowań w sytuacji, gdy w dekretach
zastosowano konto rozrachunkowe powiązane z kartoteką dodatkową, a w dokumencie księgowym nie dodano
rozrachunku.
[Poprawka] Poprawienie generowania automatycznego dekretu różnic kursowych
Poprawiono generowanie automatycznego dekretu różnic kursowych w sytuacji, gdy w jednym dokumencie księgowym
występują dekrety walutowe na kilku różnych kontach, ale dotyczące tego samego kontrahenta.
[Poprawka] Wykazywanie w JPK_VAT (ver. 2) kodu kraju w polu z NIP-em kontrahenta zagranicznego
Poprawiono wykazywanie w JPK_VAT (ver. 2) kodu kraju w polu z NIP-em kontrahenta zagranicznego.
[Poprawka] Wyeliminowanie komunikatu "Brak wpisów do rejestru VAT dla zapisów księgowych" przy
księgowaniu na konto VAT dokumentów magazynowych
Wyeliminowano komunikat "Brak wpisów do rejestru VAT dla zapisów księgowych" przy księgowaniu na konto VAT
dokumentów magazynowych: PZ, WZ, KZM, KSM, KWNTM.

KADRY I PŁACE

[Poprawka]
Poprawienie błędu niepotrzebnego wykazywania nieobecności nieusprawiedliwionej na
"Świadectwie pracy"
Poprawiono błąd niepotrzebnego wykazywania nieobecności nieusprawiedliwionej na "Świadectwie pracy".
[Poprawka]
Poprawienie sumowania okresów zatrudnienia wprowadzanych w kartotece poprzedniego
zatrudnienia bez uwzględniania nakładających się okresów zatrudnienia
Poprawiono błąd sumowania okresów zatrudnienia wprowadzanych w kartotece poprzedniego zatrudnienia bez
uwzględniania nakładających się okresów zatrudnienia, co ma odzwierciedlenie w poprawnym pokazywaniu danych w
zestawieniach: Lista wysługi lat oraz Lista jubileuszowa.
[Poprawka]
Poprawienie błędu umożliwienia dodawania urlopu i choroby w tym samym dniu na kalendarz
z poziomu kartoteki pracownika
Poprawiono błąd umożliwienia dodawania urlopu i choroby w tym samym dniu na kalendarz z poziomu kartoteki
pracownika.
[Poprawka] Poprawienie błędu przy wystawianiu polecenia przelewu do listy płatniczej
Poprawiono błąd występujący przy wystawianiu polecenia przelewu do listy płatniczej w sytuacji niezalogowania się do
rachunku bankowego i braku zdefiniowanych rachunków bankowych.
[Poprawka] Poprawienie działania "Ewidencji rocznej czasu pracy"
Poprawiono działanie "Ewidencji rocznej czasu pracy" w zakresie miesięcy następujących po zakończeniu umowy.
[Poprawka] Poprawienie działania harmonogramu w zakresie ustawienia daty wypłaty wynagrodzenia
Poprawiono działanie harmonogramu związanego z ustawieniem daty wypłaty wynagrodzenia, gdy wypadał on na
dzień wolny od pracy.
[Poprawka]
Poprawienie działania opcji "Dostosuj Menu" w oknie umów o pracę oraz w oknie umów
cywilnoprawnych
Poprawiono działanie opcji "Dostosuj Menu" w oknie umów o pracę oraz w oknie umów cywilnoprawnych.
[Poprawka] Poprawienie pokazywania się znaczników na podglądzie składnika
Poprawiono pokazywanie znaczników na podglądzie składnika.
[Poprawka] Poprawienie wykazywania zasiłków opiekuńczych na wydruku "Lista obecności"
Poprawiono wykazywanie zasiłku opiekuńczego na dziecko oraz zasiłku opiekuńczego na innego członka rodziny na
wydruku "Lista obecności".

SPRZEDAŻ

[Poprawka] Poprawienie błędu sprawdzania uprawnień dla prowizji akwizytora przy edycji towaru
Poprawiono błąd sprawdzania uprawnień dla prowizji akwizytora przy edycji towaru.
[Poprawka] Poprawienie tworzenia się zerowych cen na magazynie podczas wystawiania korekty KWNT
Poprawiono błąd tworzenia się zerowych cen na magazynie, który pojawiał się w specyficznych warunkach po
wystawianiu korekt KWNT i wprowadzeniu zmian na magazynie.
[Poprawka] Poprawienie błędu w usuwaniu walutowej faktury sprzedaży płatnej gotówką
Poprawiono błąd w usuwaniu walutowej faktury sprzedaży płatnej gotówką.
[Poprawka]
Poprawienie błędu, który uniemożliwia zapisanie dokumentów jako załączników do bazy oraz
uniemożliwia dodanie nowego folderu w eksploratorze systemu plików i importu plików
Poprawiono błąd, który uniemożliwiał zapisanie dokumentów jako załączników do bazy oraz uniemożliwiał dodanie
nowego folderu w eksploratorze systemu plików i importu plików.
[Poprawka] Poprawienie działania zestawienia "Zapotrzebowanie na materiały"
Poprawiono działanie zestawienia "Zapotrzebowanie na materiały".
[Poprawka] Poprawienie zasad liczenia limitu kupieckiego
Poprawiono zasady liczenia limitu kupieckiego o nieuwzględnianie rozrachunków archiwalnych.

FINANSE

[Usprawnienie] Zbiorcze usuwanie poleceń przelewu
Umożliwiono zbiorcze usuwanie poleceń przelewu.
[Usprawnienie] Szybkie filtrowanie okna tabel kursowych pod względem ich archiwalności
Umożliwiono szybkie filtrowanie okna tabel kursowych pod względem ich archiwalności poprzez białą ikonkę "lejka"
umieszczoną w prawym górnym rogu okna przeglądowego tabel kursowych. Domyślnie system wyświetla tylko
niearchiwalne tabele kursowe.
[Poprawka]
Poprawienie wykazywania faktury "Odwrotne obciążenie" podczas operacji rozliczania
"Wniosku o zaliczkę"
Poprawiono wykazywanie faktury "Odwrotne obciążenie" podczas operacji rozliczania "Wniosku o zaliczkę".
[Poprawka] Zmiana działania w edycji rozliczenia rozrachunku wyrażonego w walucie obcej
Zablokowano możliwość edycji rozliczenia pomiędzy rozrachunkami w walucie obcej. W momencie, w którym
użytkownik próbuje edytować takie rozliczenie, pojawia się komunikat informujący, że należy usunąć rozliczenia
walutowe i dokonać ponownego rozliczenia i nie dochodzi do pokazania okna edycyjnego rozliczenia.

ŚRODKI TRWAŁE

[Poprawka]
Poprawienie działania mechanizmu weryfikującego sumę procentowych wartości w definicji
miejsca powstawania kosztów środka trwałego
Poprawiono działanie mechanizmu weryfikującego sumę procentowych wartości w definicji miejsca powstawania
kosztów środka trwałego.

RAPORTY

[Poprawka]
Poprawienie błędu w widoczności raportu wzorcowego "Budżetowanie i kontroling" w
module "Analizy, budżetowanie i kontroling"
Poprawiono błąd w widoczności raportu wzorcowego "Budżetowanie i kontroling" w module "Analizy, budżetowanie i
kontroling".
[Poprawka] Poprawienie błędu w dodawaniu nowego raportu w "nowym" GR
Poprawiono błąd występujący podczas dodawania nowego raportu bez uzupełnienia żadnych pól.

WSPÓLNE

[Nowa cecha] Uaktualnienie słownika banków dostępnego w systemie "RaksSQL"
Uaktualniono słownik banków dostępny w systemie "RaksSQL".
[Usprawnienie] Eksport deklaracji podatkowych do pliku w formacie PDF oraz zabezpieczenie takiego pliku epodpisem
Umożliwiono eksport deklaracji podatkowych do pliku w formacie PDF oraz umożliwiono zabezpieczenie takiego pliku
e-podpisem. Użytkownik może zdecydować, czy deklaracje, które mają zostać wyeksportowane mają zostać zapisane w
jednym pliku w formacie PDF, czy w wielu plikach (wówczas powstanie tyle plików PDF, ile deklaracji wybrano do
eksportu).
Eksport do formatu PDF wykonuje się zaznaczając (podświetlając na zielono) wybrane deklaracje i wybierając
odpowiednią operację dostępną po kliknięciu w ikonkę eksportu, widoczną w górnym prawym rogu okna
przeglądowego deklaracji. Następnie należy uzupełnić i zatwierdzić wyświetlone okno parametrów eksportu.
[Poprawka] Poprawienie błędu w działaniu uprawnień do rachunku bankowego
Poprawiono błąd w działaniu uprawnień do rachunku bankowego.
[Poprawka] Poprawienie błędu w działaniu okna startowego po ukryciu wszystkich kafelków
Poprawiono błąd w działaniu okna startowego po ukryciu wszystkich kafelków.
[Poprawka]
Poprawienie importu z pliku XML kontaktu typu "Firma" o nazwie identycznej jak kontakt typu
"Pracownik"
Poprawiono import z pliku XML kontaktu typu "Firma" o nazwie identycznej jak kontakt typu "Pracownik".

ADMINISTRATOR

[Poprawka]
Zabezpieczenie przed aktualizacją baz firmowych w przypadku niepowodzenia przy próbie
aktualizacji bazy globalnej
Wprowadzono zabezpieczenie przed aktualizacją baz firmowych w przypadku niepowodzenia przy próbie aktualizacji
bazy globalnej.

 

Nowa wersja RaksSQL (2017.1.13.1043)

2017-08-23
New

Informujemy, że 23.08.2017 r. opublikowana została nowa wersja systemu RAKSSQL o numerze 2017.1.13.1043. 

RAKSSQL 2017.1.13.1043 (Data publikacji: 23.08.2017)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka] Poprawienie błędu w działaniu mechanizmu zamykania kręgu kosztów
Poprawiono błąd w działaniu mechanizmu zamykania kręgu kosztów występujący w przypadku, gdy wartość kilku
dekretów zamykających krąg kosztów jest wyrażona w kwotach niecałkowitych.
[Poprawka]
Poprawienie błędu w wyświetlaniu danych kontynuacji sekcji "C", "D" i "E" w deklaracji "VATUE"
(v. 4)
Poprawiono błąd w wyświetlaniu danych kontynuacji sekcji "C", "D" i "E" w deklaracji "VAT-UE" (v. 4).
[Poprawka]
Poprawienie błędu wykazywania różnicy w podsumowaniu dekretów po stronie WN i MA w
dokumencie księgowym
Poprawiono błąd wykazywania różnicy w podsumowaniu dekretów po stronie WN i MA w dokumencie księgowym, w
którym ostatnim dekretem jest dekret automatyczny (np. automatyczny dekret dotyczący podatku VAT albo
automatyczny dekret różnicy kursowej).
[Poprawka]
Poprawienie błędu przy dodawaniu konta księgowego powiązanego z kontrahentem
oznaczonym jako archiwalny
Poprawiono błąd występujący przy dodawaniu konta księgowego powiązanego z kartoteką kontaktów w przypadku
kontrahenta oznaczonego jako archiwalny.
[Poprawka] Poprawienie błędu występującego przy zbiorczym drukowaniu "Not księgowych"
Poprawiono błąd występujący przy zbiorczym drukowaniu "Not księgowych".
[Poprawka]
Poprawienie błędu importu dokumentu księgowego z wpisem do rejestru VAT bez podanej
daty VAT (tzw. VAT oczekujący)
Poprawiono działanie importu dokumentu księgowego z wpisem do rejestru VAT bez podanej daty VAT (tzw. VAT
oczekujący).
[Poprawka] Poprawienie podpowiadania konta dekretacji przy automatycznym wpisie do rejestru VAT
Poprawiono podpowiadanie kolejnego konta dekretacji przy automatycznym wpisie do rejestru VAT w sytuacji
dekretacji dwustronnej.
[Poprawka] Poprawienie widoczności numeru konta w oknie powiązań kont z "Bilansem" i z "RZiS"
Poprawiono widoczność numeru konta z maksymalną dopuszczalną ilością znaków w oknie powiązań kont z "Bilansem"
i z "RZiS".

SPRZEDAŻ

[Poprawka] Poprawienie błędu w działaniu zestawienia "Rejestr dokumentów sprzedaży"
Poprawiono błąd w działaniu zestawienia "Rejestr dokumentów sprzedaży" występujący w przypadku wyboru w
parametrach wyłącznie kodu "FO".
[Poprawka]
Poprawienie błędu w wykazywaniu stanu magazynu przy anulowaniu umagazynowienia
dokumentów: KZ/KI/KWN
Poprawiono błąd w wykazywaniu stanu magazynu przy anulowaniu umagazynowienia dokumentów: KZ/KI/KWN.
[Poprawka] Poprawienie błędu wykazywania zdublowanej wartości opakowań zwrotnych na fakturze
Poprawiono błąd wykazywania zdublowanej wartości opakowań zwrotnych na fakturze.
[Poprawka]
Zablokowanie możliwości drukowania dokumentów, które edytuje w tym samym czasie inny
użytkownik
Zablokowano możliwość drukowania dokumentów sprzedaży i zakupu, które edytuje w tym samym czasie inny
użytkownik.
[Poprawka] Poprawienie ilości znaków możliwych do wpisania w polu "Analityka FK" w definicji
znaczników, grup towarowych, magazynów oraz sposobów zapłaty
Poprawienie ilości znaków możliwych do wpisania w polu "Analityka FK" w definicji znaczników, grup towarowych,
magazynów oraz sposobów zapłaty w taki sposób, że w tym polu można wpisać 30 znaków, czyli tyle, ile wynosi
maksymalna ilość znaków w numerze konta księgowego.

WSPÓLNE

[Poprawka]
Poprawienie błędu w przenoszeniu numeru płatności masowej podczas importu kontrahenta
z pliku XML
Poprawiono błąd w przenoszeniu numeru płatności masowej podczas importu kontrahenta z pliku XML.
[Poprawka]
Poprawienie błędnego odczytywania polskich znaków z certyfikatów służących do e-podpisu
deklaracji i JPK
Poprawiono błędne odczytywanie polskich znaków z certyfikatów służących do e-podpisu deklaracji i JPK.
[Poprawka] Poprawienie wyświetlania informacji o dacie wysłania JPK po pobraniu dokumentu UPO
Poprawiono wyświetlanie informacji o dacie wysłania JPK po pobraniu dokumentu UPO.

ADMINISTRATOR

[Poprawka] Poprawienie działania uprawnień do eksportu oraz importu planu kont
Poprawiono działanie uprawnień do eksportu oraz importu planu kont.
 

Kasy fiskalne gotowe na rok 2018.

2017-05-17
New

ELZAB. Zapewnij sobie spokój już dziś. Kasy fiskalne „Online ready” gotowe na rok 2018.

Zapraszamy do kontaktu po więcej szczegółów.

tel. 801 011 869 / 32 231 03 51 lub biuro@softmanager.pl

TOP