OPTIMA - Kasa Bank

Moduł Kasa/Bank – przeznaczony do zarządzania finansami, oraz monitorowania ich kondycji.
Każdy zapis kasowy/bankowy niesie informację jakie rodzaju kosztu dotyczy. Dzięki modułowi Kasa/Bank możesz monitorować na bieżąco, jaki typ przychodu faktycznie zwiększa zyski przedsiębiorstwa.

Preliminarz płatności to inaczej kalendarz, który pomaga oszacować przyszłe przychody i wydatki. Dzięki niemu możesz podejmować właściwe decyzje planując strategię finansową. Do preliminarza trafiają terminy spłat zobowiązań, terminy spłat należności przez kontrahentów firmy, daty płatności podatków, naliczone wypłaty, wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat  rat kredytów, oraz np. miesięczne opłaty (za energię, telefony i  inne).


Najważniejsze funkcje Modułu Kasa/Bank to:

 1. - bieżąca kontrola przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
 2. - gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach,
 3. - prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach, 
 4. - automatyczne pobieranie kursów NBP,
 5. - rozliczanie dokumentów w różnych walutach,
 6. - automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie,
 7. - definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego,
 8. - częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań,
 9. - generowanie dokumentów kompensat, 
 10. - monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald, w tym seryjne,
 11. - seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności,
 12. - kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury,
 13. - wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń),
 14. - mechanizm podzielonej płatności, 
 15. - rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami,
 16. - weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT,
 17. - bankowość elektroniczna,
 18. - oszczędność czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych,
 19. - komunikację z systemami typu Home-Banking,
 20. - eksport przelewów do pliku,
 21. - import przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
 22. - możliwość wymiany danych z bankami poprzez usługę WebService.


Moduł Kasa/Bank Plus dodatkowo pozwala na:

 1. - prowadzenie magazynu walut, co zapewnia bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych i kasach walutowych,
 2. - rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 3. - tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla użytkowników programu.

 

 

 

TOP