OPTIMA - Płace i Kadry

Obsługa działu kadr i płac (HR) wymaga ciągłego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzięki regularnym aktualizacjom uwzględniającym wszelkie te zmiany, moduł Kadry i Płace zapewnia błyskawiczną reakcję na zmieniające się wymogi prawne, np. poprzez wsparcie dla Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) czy e-Teczek pracowniczych. 

Najważniejsze funkcje modułu ERP Optima Płace i Kadry to:

 1. - import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności 
 2. - akta pracownicze – elektroniczna teczka pracownika 
 3. - rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków  i akordów,
 4. - kontrola limitu urlopu wypoczynkowego dla osób podejmujących pierwszą pracę, oraz pracowników tymczasowych tak, aby należny za dany miesiąc urlop można było wykorzystać dopiero po upływie miesiąca pracy,
 5. - kontrola wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy dobowej),
 6. - kontrola limitu 182/270 dni dla zwolnienia chorobowego w obrębie danego okresu zasiłkowego,
 7. - rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop,
 8. - generowanie wydruku Zaświadczenia płatnika składek Z–3 
 9. - możliwość odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią,
 10. - tworzenie struktury podległościowej, która ułatwia zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima oraz w aplikacji Comarch ERP HRM*,
 11. - import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA),
 12. - kontrola unikalności numeru PESEL pracowników,
 13. - import elektronicznych zwolnień lekarskich,
 14. - kontrolę limitu 14/30/60 dni w roku dla zasiłku opiekuńczego ,
 15. - wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
 16. - rozliczanie nieobecności związanych z rodzicielstwem w połączeniu z pracą na część etatu,
 17. - automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych,
 18. - definiowanie indywidualnych planów pracy oraz rejestrowanie czasu pracy,
 19. - ewidencja i rozliczanie czasu pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych,
 20. - definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
 21. - tworzenie korekt, zarówno dla pracowników jak i dla właścicieli, do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci,
 22. - podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe,
 23. - zablokowanie edycji czasu pracy oraz planu pracy przez Użytkownika w sytuacji, została już naliczona wypłata etatowa,
 24. - rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami, z uwzględnieniem kontroli minimalnego wynagrodzenia obowiązującego dla zleceniobiorców,
 25. - rozliczanie umów cywilnoprawnych godzinowych, z wykorzystaniem wydruku ewidencji czasu pracy dla zleceniobiorców,
 26. - powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac, 
 27. - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
 28. - wysyłka deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje,
 29. - sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,
 30. - sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS,
 31. - tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami,
 32. - odnotowanie indywidualnego rachunku składkowego przedzielonego płatnikowi przez ZUS, 
 33. - archiwizację wybranych formularzy kadrowych oraz archiwizację wypłat za wskazany okres,
 34. - przesyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania.
 35. - obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych, możliwość ewidencji danych dotyczących uczestnictwa pracownika w programie, naliczania składek PPK oraz generowania płatności dla instytucji finansowej.

Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus pozwala dodatkowo na:

 1. - seryjne operacje dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmianę wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności, wstawianie dni w planie/czasie pracy, seryjną wypłatę dodatku,
 2. - obsługę kas zapomogowo-pożyczkowych,
 3. - wykorzystanie struktury organizacyjnej,
 4. - powiązanie listy płac z wybranym wydziałem,
 5. - ewidencję i kontrolę wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych),
 6. - wiele etatów dla pracownika,
 7. - rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą, dla pracowników tymczasowych,
 8. - składniki wynagrodzenia z możliwością automatycznego naliczania w danym okresie, 
 9. - opis analityczny dla poszczególnych składników wypłaty,
 10. - import informacji rejestrowanych w RCP
 11. - możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia,
 12. - rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc, w tym rozdzielenie nadgodzin dobowych i średniotygodniowych oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny,
 13. - możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów i łączenia ich w grupy,
 14. - atrybuty - czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji.

 

 

Comarch ERP Optima Płace i Kadry można zintegrować również:

 • z systemem Comarch ERP XL,
 • z systemem Comarch ERP Altum,
 • z aplikacjami mobilnymi: Comarch HRM oraz Comarch Mobile Zarządzanie.


 
Comarch HRM
Aplikacja Comarch HRM daje możliwość zarządzania czasem pracy, urlopami, delegacjami, szkoleniami i ocenami okresowymi - więcej informacji o aplikacji Comarch HRM w zakładce rozwiązania mobilne. 

TOP